Ochrona zasobów wód i ich jakości

Ramowa Dyrektywa Wodna zmierza do skutecznej ochrony zasobów wodnych poprzez wprowadzenia wspólnej polityki wodnej w krajach UE, opartej na przejrzystych, efektywnych i spójnych ramach logistycznych. RDW zobowiązuje państwa członkowskie do racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od nich zależnych w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, posługując się odpowiednim, powtarzalnym cyklem planistycznym. Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015r. (w uzasadnionych przypadkach – później).

Transpozycja RDW nastąpiła poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne i akty wykonawcze do niej. Dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód dla każdego dorzecza opracowuje się plany gospodarowania wodami – podstawowe dokumenty porządkujące gospodarkę wodną w zakresie ochrony zasobów wodnych, monitorowania i jednolitej ich oceny, stanowiące też podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych, zasady gospodarowania wodami w przyszłości, warunki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i całego kraju.

W ramach prac planistycznych wyznaczono w Polsce 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeży, Ücker, a wody powierzchniowe i podziemne podzielono na jednostki hydrograficzne (jednolite części wód), dla których przeprowadza się kilkuetapowy proces planowania (ocenę ich obecnego stanu, określenie przyczyn, które się na niego złożyły, analizę tendencji, zmian tego stanu oraz ryzyka niespełnienia celów środowiskowych, a w przyszłości ocenę efektów działań zmierzających do poprawy tego stanu). Dokonano charakterystyki obszarów
dorzeczy. Ustalono typy wód powierzchniowych oraz wstępną charakterystykę wód podziemnych, biorąc pod uwagę aspekty fizyczne, biologiczne i budowę podłoża. Dokonano także przeglądu wpływu działalności człowieka na stan wód (tzw. analiza presji oddziaływań), przedstawiając obecne presje na stan zasobów wodnych i przyczyny zagrożeń nieosiągnięcia celu nadrzędnego.

fragment rozdziału Ochrona zasobów wodnych
z publikacji Ochrona zasobów wód i ich jakości

 

 

Ochrona zasobów wód i ich jakości - pobierz publikacja.pdf

W publikacji:

 1. Witold Lenart Wprowadzenie
 2. Witold Lenart Zasoby wodne, obieg wody w przyrodzie i zrównoważony rozwój
 3. Witold Lenart Woda, jej podział oraz miejsce Polski przy światowym kranie
 4. Witold Lenart Zanieczyszczenia wód i ich zdrowotne skutki
 5. Kawałczewska Janina Prawne aspekty ochrony wód
 6. Kawałczewska Janina Źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę
 7. Kawałczewska Janina Ochrona zasobów wodnych
 8. Kawałczewska Janina Metody ochrony wód przed zanieczyszczeniem
 9. Maria Palińska Woda w miastach
 10. Maria Palińska Woda a środowisko wiejskie
 11. Maria Palińska Powodzie - kompleksowe gospodarowanie wodą
 12. Kawałczewska Janina Badanie jakości wód w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
 13. Maria Palińska Szkolny monitoring wód
 14. Maria Palińska Edukacja ekologiczna społeczeństwa dotycząca ochrony wód i lokalne programy działań na rzecz ochrony wód
 15. Maria Palińska Ankieta – czy chronię zasoby wód i jakość wód w codziennym życiu
 16. Witold Lenart Przykłady scenariuszy edukacyjnych dotyczących ochrony zasobów wodnych